☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Wtorek 22.10.2019

zaawansowane

Udostępnianie danych z rejestrów

 Informacje z rejestrów i ewidencji udostępniane są na wniosek podmiotu uprawnionego do ich uzyskania lub na wniosek osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem tych informacji, które zawierają dane prawem chronione, a także tych, które podlegają ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


Udostępnianie danych odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
  • osoba ubiega się o zaświadczenie, ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.


Dana osoba może żądać wydania zaświadczenia potwierdzającego fakty lub okoliczności dotyczące tylko tej osoby.

Małżonek lub inny członek rodziny ubiegającej się o udostępnienie mu w formie zaświadczenia danych o bezrobotnym winien wraz z żądaniem przedłożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu osoby zainteresowanej.


Dane osobowe mogą być udostępniane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.

Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

 

Wytworzył:
Włodzimierz Białek
(2007-03-07)
Udostępnił:
Włodzimierz Białek
(2006-07-25 12:04:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Ambrozik
(2012-09-26 14:14:21)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X