☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Wtorek 22.10.2019

zaawansowane

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Czas pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie:

poniedziałek w godz.: 8:00-16:00

wtorek-piątek w godz.: 7:00-15:00

 


Godziny przyjmowania interesantów:

w godzinach pracy urzędu

 

 

Informacja o dniach i godzinach przyjęć klientów w sprawach skarg i wniosków podana jest do powszechnej wiadomości w siedzibie Urzędu.

Sekretariat przyjmuje korespondencję oraz – jeżeli nie została wprowadzona do żadnego z rejestrów – rejestruje ją w dzienniku korespondencji i przekazuje do dekretacji Dyrektorowi, a w razie jego nieobecności jego z-cy lub upełnomocnionej osobie.

 

Korespondencję przejrzaną i zwróconą przez Dyrektora, a w uzasadnionych przypadkach przez z-cę lub osobę upełnomocnioną osobę, sekretariat dzieli zgodnie z dyspozycjami na:

1.      podlegającą załatwieniu przez Dyrektora, z-cę lub upełnomocnioną osobę,

2.      podlegające załatwieniu przez komórki organizacyjne lub referentów.

 

Szczegółowe zasady przyjmowania, załatwiania, podpisywania i parafowania oraz archiwizowania pism i dokumentów określa obowiązująca w Urzędzie Instrukcja kancelaryjna – wprowadzona Zarządzeniem Nr 1/2013 Dyrektora PUP w Kępnie z dnia 07.01.2013r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. 


Kwestię załatwiania spraw w urzędach reguluje m.in. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - rozdział 7 - "Załatwianie spraw".

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem.

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.


Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym wyżej organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z przepisem art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu.


Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.


Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.


Zgodnie z art. 64 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

 

W sprawie skarg i wniosków i zażaleń przyjmują:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 14:00
Zastępca Dyrektora PUP w Kępnie codziennie w godzinach pracy urzędu.

 

Wytworzył:
Włodzimierz Białek
(2007-03-07)
Udostępnił:
Włodzimierz Białek
(2007-03-07 12:06:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Józefowicz
(2013-07-04 10:36:09)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X